Câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-1, 22-2 phần bài tập tham khảo – Trang 81, 82 VBT hoá 8. Cho phản ứng sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

22-1

Cho phản ứng sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Lượng O2 cần để phản ứng hết với 2 mol CH4 là:

A. 4 mol   B. 4 g    C. 4 phân tử    D. 2 mol

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Tính theo phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

Theo phương trình hóa học

1 mol CH4 phản ứng với 2 mol O2

Vậy 2 mol CH4 phản ứng với 4 mol O2

Đáp án A.

22-2

Điền hệ số tích hợp để hoàn thành phương trình hóa học sau:

      ...NH3 + .....O2 → .....NO2+ ......H2O

Từ phương trình trên cho thấy 17 g NH3 sẽ phản ứng hết với số mol O2 là:

    A. 0,57          B. 1,25            C. 1,33         D. 1,75

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Tính theo phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

4NH3 + 7O2 → 4NO2 + 6H2O

nNH3 = 17:17= 1 mol

Theo phương trình hóa học

4 mol NH3  phản ứng với 7 mol O2

Vậy 1 mol CH4 phản ứng với 7/4 =1,75 mol O2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close