Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống: a) Polime thường là chất.... không bay hơi.....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất.... không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều...... trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime.... còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime....

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime.... còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime....

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về polime Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Polime thường là chất rắn không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime thiên nhiên  còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close