Giải bài 8.6 trang 42 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn An có 10 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ ghi một chữ cái trong từ “TELEVISION”.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Bạn An có 10 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ ghi một chữ cái trong từ “TELEVISION”. Bạn An rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Tính xác suất để rút được tấm thẻ ghi:

a) Chữ E;

b) Chữ I hoặc chữ V.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng kiến thức về cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số để tính: Giả thiết rằng các kết quả có thể của một hành động hay thực nghiệm là đồng khả năng. Khi đó, xác suất của biến cố E, kí hiệu là P(E), bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và tổng số kết quả có thể:

 

+ Các bước tính xác suất của một biến cố E trong một hành động hay thực nghiệm đồng khả năng:

Bước 1: Đếm các kết quả có thể (thường bằng cách liệt kê);

Bước 2: Chỉ ra các kết quả có thể là đồng khả năng;

Bước 3: Đếm các kết quả thuận lợi cho biến cố E;

Bước 4: Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và tổng số kết quả có thể.

Lời giải chi tiết

Vì rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ trong 10 tấm thẻ nên 10 kết quả có thể này là đồng khả năng

a) Vì có 2 tấm thẻ ghi chữ E nên số kết quả thuận lợi là 2. Do đó, xác suất để rút được tấm thẻ ghi chữ E là: \(P = \frac{2}{{10}} = \frac{1}{5}\)

b) Có 2 tấm thẻ ghi chữ I, 1 tấm thẻ ghi chữ V nên số kết quả thuận lợi của biến cố “rút được tấm thẻ ghi chữ I hoặc chữ V” là 3. Vậy xác suất rút được tấm thẻ ghi chữ I hoặc chữ V là: \(P = \frac{3}{{10}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close