Giải bài 6.1 trang 4 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân thức với tử và mẫu lần lượt là:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân thức với tử và mẫu lần lượt là:

a) \(2x - 1\) và \(x + 1\)

b) \({x^2} - x\) và \( - 2\)

c) 3 và \(2x + 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức định nghĩa phân thức để tìm viết phân thức: Trong phân thức \(\frac{A}{B},\) ta gọi A là tử thức (hay tử), B là mẫu thức (hay mẫu). 

Lời giải chi tiết

a) Phân thức là: \(\frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\)

b) Phân thức là: \(\frac{{{x^2} - x}}{{ - 2}}\)

b) Phân thức là: \(\frac{3}{{2x + 5}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close