Bài 4 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Sử 11. Tại sao thực dân Pháp lại thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh tại mặt trận Đà Nẵng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết tại sao thực dân Pháp lại thất bại trong âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" tại mặt trận Đà Nẵng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

Lời giải chi tiết

Thực dân Pháp thất bại trong âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" tại mặt trận Đà Nẵng vì:

- Tại Đà Nẵng, nhân dân tổ chức thành lập đội ngũ, chủ động tìm địch mà đánh. 

- Đường lối, chiến lược đấu tranh sáng tạo.

- Nhân dân dưới sự lãnh đạo của triều đình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau chống trả quyết liệt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close