Bài 22 trang 21 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 21 VBT toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3x - 6y ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

LG a

 \(3x - 6y\); 

Phương pháp giải:

Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;\;3x - 6y  = 3\left( {x - 2y} \right).\\ \end{array}\)  

LG b

 \(\dfrac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y\);

Phương pháp giải:

Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\;\dfrac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y \\= {x^2}.\left( {\dfrac{2}{5} + 5x + y} \right).\\
\end{array}\)  

LG c

 \(14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2}\); 

Phương pháp giải:

Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
c)\;14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2}
\\= 7xy\left( {2x - 3y + 4xy} \right).\\
\end{array}\) 

LG d

\(\dfrac{2}{5}x(y - 1) - \dfrac{2}{5}y(y - 1)\); 

Phương pháp giải:

Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

 \(\begin{array}{l}
d)\;\dfrac{2}{5}x\left( {y - 1} \right) - \dfrac{2}{5}y\left( {y - 1} \right) \\= \dfrac{2}{5}\left( {y - 1} \right)\left( {x - y} \right).\\
\end{array}\) 

LG e

\(10x(x - y) - 8y(y - x)\).

Phương pháp giải:

Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
e)\;10x\left( {x - y} \right) - 8y\left( {y - x} \right)\\ 
= 10x\left( {x - y} \right) + 8y\left( {x - y} \right)\\
= 2\left( {x - y} \right)\left( {5x + 4y} \right).  
\end{array}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close