Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 9. Thành tựu quan trọng trong hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980) và (1981–1985)

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 – 1985) vào bảng so sánh dưới đây.

Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985)

Lời giải chi tiết

Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

Những thành tựu quan trọng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

- Trong xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

- Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

+ Đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

+ Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục:

+ Xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển.

- Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có bước phát triển:

+ Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9%.

+ Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 %.

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của 5 năm trước.

- Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật:

+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ.

+ Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close