Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất

B. đầu tư với mức độ và quy mô vừa phải

C. chỉ đầu tư ở ngành công nghiệp tiêu dùng

D. đầu tư chủ yếu vào thương nghiệp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất.

Chọn: A

Câu 2

Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. cung cấp vốn cho nhân dân

B. huy động số vốn của dân ta để phát triển kinh tế

C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương

D. đầu tư vốn ra bên ngoài

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương.

Chọn: C

Câu 3

Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

A. tăng cường thu thuế

B. phát hành công trái

C. bắt nhân dân ta đóng góp các lệ phí lao dịch

D. bắt dân ta đi phu, lính

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là tăng cường thu thuế

Chọn: A

Câu 4

Những giai cấp, tầng lớp ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. địa chủ phong kiến

B. nông dân

C. địa chủ và nông dân

D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Những giai cấp, tầng lớp ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close