Bài 2 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 26 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương diễn ra ngày nào?

☐ 23 – 9 – 1940

☐ 23 – 7 – 1941

☐ 9 – 3 – 1945

☐ 22 - 11 - 1945

+) Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng và nhân dân ta đã có những hoạt động gì để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

☐ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

☐ Thành lập Mặt trận Việt Minh.

☐ Hội nghị quân sự Bắc Kì họp, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thanh Việt Nam giải phóng quân.

☐ Thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết

+) Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương diễn ra ngày nào?

☒ 9 – 3 – 1945

+) Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng và nhân dân ta đã có những hoạt động gì để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

☒ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

☒ Hội nghị quân sự Bắc Kì họp, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thanh Việt Nam giải phóng quân.

☒ Thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài