Bài 2 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 22 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì của cách mạng nước ta?

☐ Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

☐ Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

☐ Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

☐ Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+) Ai là người đã thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam?

☐ Nguyễn Ái Quốc.

☐ Trịnh Đình Cửu.

☐ Lê Hồng Sơn.

☐ Lê Hồng Phong.

+) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã thông qua các văn kiện nào?

☐ Tuyên ngôn, Điều lệ.

☐ Luận cương chính trị.

☐ Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

☐ Đường cách mệnh.

+) Ai là người đã soạn thảo ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng ta?

☐ Trần Phú.

☐ Nguyễn Ái Quốc.

☐ Nguyễn Văn Cừ.

☐ Hồ Tùng Mậu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

+) Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì của cách mạng nước ta?

☒ Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+) Ai là người đã thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam?

☒ Nguyễn Ái Quốc.

+) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã thông qua các văn kiện nào?

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

+) Ai là người đã soạn thảo ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng ta?

 Nguyễn Ái Quốc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài