Bài 1 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 46 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II) được tổ chức tại

☐ Chiêm Hóa (Tuyên Quang)       

☐ Đình Bảng (Bắc Ninh)

☐ Ma Cao (Trung Quốc)               

☐ Pác Bó (Cao Bằng)

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải:

☒ Chiêm Hóa (Tuyên Quang)                    

Câu 2

Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

☐ Thông qua “Báo cáo chính trị” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày

☐ Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mac – Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam

☐ Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ.

☐ Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải:

☒ Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ.

Câu 3

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

☐ Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi.

☐ Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân.

☐ Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam.

☐ Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên.

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải:

☒ Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải