Bài 1 trang 35 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 35 sách bài tập Lịch sử 11. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

1. Vai trò nổi bật của văn học, nghệ thuật, tư tưởng ở buổi đầu thời cận đại là:

A. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến

B. Hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản.

C. Góp phần vào sự thắng lợi của giai cấp tư sản.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

2. Các nhà Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVII - XVIII có vai trò gì?

A. Tư tưởng của họ là cơ sở để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng.

B. Là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII giành được thắng lợi.

C. Là những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến.

D. Là lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu thời bấy giờ.

3. Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII là:

A. Mông-te-xki-ơ, Vích-to-huy-go, Rút-xô.

B. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Ô-oen.

C. Vôn-te, Rút-xô, Xanh-xi-mông.            

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

4. Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp là

A. Ban-dắc (1799 - 1850).                    

B. La Phông-ten (1621 - 1695).

C. Coóc-nây (1606 - 1684).                    

D. Mô-li-e (1622 - 1673).

5. Nhà soạn nhạc thiên tài của nước Đức và cả thế giới thời cận đại là

A. Rem-bran (1606- 1669).

B. Bach (1685 - 1750).

C. Mô-da (1756- 1791).

D. Bét-tô-ven (1770- 1827).

6. Nhà văn có các tác phẩm được Lê-nin đánh giá là "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga" là:

A. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885).

B. Lep Tôn-xtôi (1828 - 1910).

C. Pu-skin (1799 - 1837).

D. Sê-khốp (1860 - 1904).

7. "Nhật ki người điên", "AQ chính truyện"... là tác phẩm văn học nổi tiếng của:

A.  Mác Tuên (1835- 1910, người Mĩ.

B. Ta-go (1861 - 1941), người Ấn Độ.

C. Lỗ Tấn (1881 - 1936), người Trung Quốc.

D. Hô-xê Ri-dan (1861 - 1896), người Phi-líp-pin.

8. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Coóc nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền ... cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và ... cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền ... cổ điển Pháp ...”

A. Chính kịch ... bi kịch ... hài kịch

B. Bi kịch ... nhà văn ... hài kịch

C. Bi kịch ... nhà văn ... chính kịch

D. Bi kịch ... nhà thơ ... hài kịch

9. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau: 1. Những người khốn khổ; 2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ; 3. Chiến tranh và hòa bình.

A. Vích-to Huygô, Mác Tuên, Lép Tôn-xtôi

B. Lép Tôn-xtôi, Mác Tuên, Vích-to Huy-gô

C. Vích-to Huy-gô, Lép Tôn-xtôi, , Mác Tuên

D. Mác Tuên, Vích-to Huy-gô, Lép Tôn-xtôi

10. Đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng nửa đầu thế kỉ XIX là

A. Phoi-ơ-bách và Hê-ghen

B. Xmít và Ri-các-đô

C. Xanh Xi-mông và Phu-ri-ê

D. Mác và Ăng-ghen

11. Chủ nghĩa xã hội khoa học được sáng lập bởi ai?

A. Các nhà xã hội không tưởng

B. Phoi-ơ-bách và Hê-Ghen

C. Mác và Ăng-ghen

D. Lê-nin

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

Chọn D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn - các nhà khai sáng, có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và sự phát triển tư tưởng của châu Âu.

Chọn B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII là Mông-te-xki-ơ (1689-1755), Vôn-te (1694-1778), Rút-xô (1712-1778).

Chọn D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Ở phương Tây, tiêu biểu là ở Pháp, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn. Cooc-nây (1606-1684) là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp.

Chọn C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Bét-tô-ven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là những bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Chọn D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Lời giải: 

- Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh.

- Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, Tôn-xtôi đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá các tác phẩm của Tôn-xtôi như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”.

Chọn B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Lời giải: Lỗ Tấn (1881-1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc, với các tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, AQ chính truyện,...

Chọn C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lời giải: Cooc-nây (1606-1684) là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp. La Phông-ten (1621-1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông có tác dụng giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại. Mô-li-e (1622-1673) là tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người.

Chọn B

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Lời giải:

- Vích-to Huy gô (1802-1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết những người khốn khổ.

- Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh.

- Mác Tuên (1835-1910) là nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, với các tác phẩm nổi tiếng như: Những người I-nô-xăng đi du lịch, những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ.

Chọn A

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Lời giải: Đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng nửa đầu thế kỉ XIX là Mác và Ăng-ghen

Chọn D

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Lời giải: Cùng với sự phát sinh và phát triển của giai cấp cấp vô sản, phong trào công nhân, học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, do Mác và Ăng-ghen sáng lập, được Lê-nin phát triển trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của công nhân phát triển mạnh mẽ.

Chọn C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 37 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp

 • Bài 3 trang 37 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền các nội dung thích hợp vào bảng sau

 • Bài 4 trang 38 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 11. Đại diện gắn liền các công trình tiêu biểu về văn học giữa XIX - đầu XX

 • Bài 5 trang 38 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 38 sách bài tập Lịch sử 11. Kể tên các công trình và danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực

 • Bài 6 trang 39 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 39 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu một vài tác giả và tác phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực

Quảng cáo
list
close
Gửi bài