Bài 1 trang 118 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1

Ý nào không phản ánh đúng lí do một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường của Nhật Bản để cứu nước vào những năm đầu thế kỉ XX?

A. Nhật Bản là nước "đồng văn, đồng chủng", là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

B. Sau cải cách Minh Trị (1868), Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga (1905)

D. Nhật Bản muốn mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Lời giải chi tiết:

Ý không phản ánh đúng lí do một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường của Nhật Bản để cứu nước vào những năm đầu thế kỉ XX là Nhật Bản muốn mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chọn D

Câu 2

Phan Bội Châu chủ trương thực hiện giải phóng dân tộc bằng phương pháp nào?

A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Sử dụng bạo lực cách mạng

C. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài

D. Gồm tất cả các ý trên

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

Lời giải chi tiết:

Phan Bội Châu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập.

Chọn B

Câu 3

Mục đích hoạt của Hội Duy Tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) là:

A. Đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến, giành độc lập dân tộc

B. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam , thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

C. Đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, thành lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

Lời giải chi tiết:

Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. Để chuẩn bị, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông Du, đưa thanh niên sang học tập tại các trường của Nhật Bản.

Chọn C

Câu 4

Phong trào Đông Du tan rã (1908) là do:

A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương trục xuất những người yêu nước Việt Nam (kể cả Phan Bội Châu)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

Lời giải chi tiết:

Tháng 8-1908, Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh Phan Bội Châu. Phong trào Đông Du tan rã, Phan Bội Châu về Trung Quốc, rồi sang Thái Lan nương náu chờ thời.

Chọn D

Câu 5

Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1912 nhằm:

A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc

B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành  bạo động giành độc lập

C. Đào tạo đội ngũ cán bộ đưa về nước hoạt động

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

Lời giải chi tiết:

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc). Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất là “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

Chọn D

Câu 6

Việt Nam Quang phục hội đã làm gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào

A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc)

C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xaro và những tên tay sai đắc lực

D. Tiến hành bạo động khởi nghĩa vũ trang ở trong nước

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

Lời giải chi tiết:

Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền An be Xa-rô và những tay sai đắc lực của chúng.

Chọn C

Câu 7

Đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh là:

A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân giành độc lập dân tộc

B. Tiến hành cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

C. Dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp, giành độc lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang khôi phục nước Việt Nam độc lập

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Lời giải chi tiết:

Phan Châu Trinh quê ở phủ Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Ông là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

Chọn B

Câu 8

Trong nông nghiệp, cuộc vận động Duy Tân đã chú ý đến hoạt động

A. Vận động chia ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, phát triển sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu...

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Lời giải chi tiết:

Ngoài việc lập hội buôn, các sĩ phu cải cách còn chú ý phát triển nghề làm vườn, thủ công. Ngay tại quê nhà, Phan Châu Trinh đã thành lập “nông hội”, chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,… mở lò rèn, xưởng mộc

Chọn D

Câu 9

Trong cuộc vận động Duy Tân, khi tư tưởng Duy Tân đi vào quần chúng đã đưa cuộc đấu tranh sang hình thức mới nào?

A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Lời giải chi tiết:

Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì.

Chọn C

Câu 10

Đông Kinh Nghĩa Thục là:

A. Hoạt động trong một trường tư ở Hà Nội của các sĩ phu yêu nước

B. Trường học tự do các sĩ phu tiến bộ mở ở Hà Nội theo mô hình của Nhật Bản

C. Phong trào yêu nước mới mở ở Bắc Kì đầu thế kỉ XX của các sĩ phu yêu nước

D. Một phong trào yêu nước diễn ra ở trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế

Lời giải chi tiết:

Trong khi Phan Bội Châu đang đẩy mạnh cuộc vận động vũ trang giải phóng dân tộc và các tỉnh Trung Kì đang sôi sục với cuộc vận động Duy tân, ở Hà Nội, các sĩ phu tiến bộ như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền… cùng nhau mở một trường học tư lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục. Trường bắt đầu hoạt động từ tháng 3-1907. Đây là một kiểu trường học được xây dựng theo mô hình của Nhật Bản, xuất hiện từ thời Duy tân Minh trị.

Chọn B

Câu 11

Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là:

A. Cuộc vận động văn hóa lớn, đưa đất nước thoát khỏi hủ tục lạc hậu

B. Cuộc cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu

C. Cải cách xã hội, đưa đất nước phát triển toàn diện

D. Cải cách văn hóa xã hội gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế

Lời giải chi tiết:

Nội dung học bao gồm các môn Lịch sử, Địa lí,...

Trường còn tổ chức biên soạn, dịch thuật một số sách báo thấm đượm tinh thần duy tân và yêu nước. Ngoài việc giảng dạy chính thức, nhà trường còn tổ chức những buổi diễn thuyết, bình văn để cổ động học chữ Quốc ngữ, hô hào mở hội kinh doanh công thương, kịch liệt lên án bọn quan lại hủ bại, chống việc học và thi cử theo lối cũ, bài trừ mê tín, hủ tục…. Các buổi bình văn còn là cơ hội giới thiệu công khai thơ văn yêu nước, kêu gọi đoàn kết đấu tranh.

Chọn D

Câu 12

Đóng góp của phong trào Đông Kinh nghĩa thục là:

A. Cổ vũ tinh thần yêu nước, đấu tranh chống chính quyền thực dân Pháp và tay sai của nhân dân ta

B. Góp phần thức tỉnh nhân dân ta đấu tranh chống chính quyền thực dân Pháp và tay sai

C. Góp phần cải cách kinh tế, văn hóa, giáo dục lúc bấy giờ

D. Có đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế

Lời giải chi tiết:

Mặc dù Đông Kinh nghĩa thục mới hoạt động được 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 11-1907), nhưng đã có những đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX.

Chọn D

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 121 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 121 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy tóm lược chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu

 • Bài 3 trang 121 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 121 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những thông tin phù hợp vào bảng sau về phong trào Duy tân ở Trung Kì (1906 - 1908)

 • Bài 4 trang 122 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 122 sách bài tập Lịch sử 11. Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau về hai xu hướng bạo động và cải cách do Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khởi xướng

 • Bài 5 trang 122 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 122 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 6 trang 123 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 123 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào Cần vương chống Pháp theo nội dung trong bảng dưới đây

Quảng cáo
close