Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 2 iLearn Smart Start - Đề số 3

Look and choose the correct words to complete the sentences. Look and choose the correct words. Read and complete the sentences. Use the available words. Reorder the words to make correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and choose the correct words to complete the sentences.

 

II. Look and choose the correct words.

 

III. Read and complete the sentences. Use the available words.  

up             is               on              spell               go

1. This _______ my book.

2. Pick _______ your crayon.

3. I want to _______ to the park.

4. I can ________ words.

5. I ride my bike ________ Sunday.

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. eraser/ this/ your/ Is  

______________________________________?

2. snack/ Let’s/ eat

______________________________________.

3. my/ is/ T-shirt/ This

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Look and choose the correct words to complete the sentences.

1. shorts

2. hat

3. socks

4. shirt

II. Look and choose the correct words.

1. fox

2. yo-yo

3. yogurt

4. box

III. Read and complete the sentences. Use the available words. 

1. is

2. up

3. go

4. spell

5. on

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. Is this your eraser?

2. Let’s eat snack.

3. This is my T-shirt.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and choose the correct words to complete the sentences.

 (Nhìn và chọn những từ đúng để hoàn thành các câu .)  

1. These are my shorts. (Đây là cái quần đùi của tôi.)

2. This is my hat. (Đây là cái mũ của mình.)

3. These are my socks. (Đây là đôi tất của mình.)

4. This is my shirt. (Đây là cái áo sơ mi của mình.)

II. Look and choose the correct words.

(Nhìn và chọn những từ đúng.)

1. fox (n): con cáo

2. yo-yo (n): cái yo yo

3. yogurt (n): sữa chua

4. box (n): cái hộp

III. Read and complete the sentences. Use the available words. 

(Đọc và hoàn thành các câu. Sử dụng những từ cho sẵn.)

1. This is my book. (Đây là quyển sách của tôi.)

2. Pick up your crayon. (Hãy nhặt cái bút chì của cậu lên kìa.)

3. I want to go to the park. (Mình muốn đến công viên.)

4. I can spell words. (Mình có thể đánh vần các từ.)

5. I ride my bike on Sunday. (Mình đi xe đạp vào ngày Chủ Nhật.)

IV. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Is this your eraser? (Đây là cục tẩy của cậu à?)

2. Let’s eat snack. (Cùng ăn đồ ăn vặt đi.)

3. This is my T-shirt. (Đây là cái áo phông của mình.)

Quảng cáo
close