Đề thi học kì 2 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Nghĩa Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Nghĩa Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Quảng cáo

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1. Khoanh tròn vào đáp án đúng (2 điểm)

Câu 1: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?

A. Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc.

B. Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.

C. Campuchia, Lào, Việt Nam.

D. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.

Câu 2: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện những giai tầng mới là

A. phong kiến, tư sản, tiểu tư sản.

B. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.     

C. phong kiến, nông dân, công nhân.

D. nông dân, công nhân, tư sản.

Câu 3: Xu hướng cứu nước mới xuất hiện trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế XX

A. xu hướng vô sản.

B. xu hướng phong kiến.                  

C. xu hướng dân chủ tư sản.

D. xu hướng nông dân tự phát.

Câu 4: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian nào?

A. 1897 - 1912.          B. 1897 - 1914.

C. 1896 - 1914.          D. 1897 - 1918.

2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (2 điểm)

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: thuộc địa, độc lập, nửa bảo hộ, người Việt, bảo hộ, người Pháp.

a) “Việt Nam bị chia thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau: Bắc kì là xứ ...(1).., Trung kì theo chế độ ...(2).., Nam kì theo chế độ ...(3)... Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do ...(4)... chi phối”.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a) Trình bày nội dung chính sách khai thác về mặt kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1914.

b) Các chính sách trên nhằm mục đích gì? Nêu tác động của các chính sách khai thác trên về mặt kinh tế đối với Việt Nam?

Câu 2: (3 điểm) Điền bảng thống kê phong trào yêu nước Việt Nam tiêu biểu đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. C

2. B

3. C

4. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm: Campuchia, Lào, Việt Nam. Đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 141-142.

Cách giải:

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện những giai tầng mới đó là: tư sản, tiểu tư sản, công nhân. Các giai cấp cũ là: địa chủ phong kiến, nông dân bị phân hóa.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: suy luận, nhận xét.

Cách giải:

Xu hướng cứu nước mới xuất hiện trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế XX là xu hướng dân chủ tư sản. Tiêu biểu như: phong trào Đông Du, Hội Duy tân của Phan Bội Châu, phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh,...

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian: 1897 - 1914.

Chọn: B

2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

(1) - nửa bảo hộ;    (2) - bảo hộ;

(3) - thuộc địa;       (4) - người Pháp.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 138.

Cách giải:

a) Nội dung chính sách khai thác về mặt kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1914:

- Nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.

- Công nghiệp: tập trung khai thác mỏ than và kim loại, sản xuất xi măng, gạch, ngói, điện, nước, chế biến gỗ, không đầu tư công nghiệp nặng.

- Giao thông vận tải: tăng cường xây dựng hệ thống giao thông đê tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

- Thương nghiệp: nắm độc quyền thị trường, đánh thuế nặng các mặt hàng, đặc biệt là muối, rượu và thuốc phiện.

b)

- Mục đích: Bóc lột tận cùng kinh tế nước ta nhằm làm giàu cho chính quốc.

- Tác động: kinh tế nước ta bị kìm hãm sự phát triển và phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 143-146, suy luận.

Cách giải: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close