Quảng cáo
 • Đề cương ôn tập học kì 1

  Đề cương ôn tập học kì 1 tiếng Anh 8 Right on! từ Unit 1 - 3 gồm lý thuyết và bài tập về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp có đáp án

  Xem chi tiết
 • Đề thi học kì 1 - Đề số 1

  Listen to five different conversations. Choose the best option (A, B, C or D). Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Choose the best option (A, B, C or D).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Đề thi học kì 1 - Đề số 2

  Listen to five different conversations. Choose the best option (A, B, C or D). Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Choose the best option (A, B, C or D).

  Xem chi tiết
 • Đề thi học kì 1 - Đề số 3

  Listen to five different conversations. Choose the best option (A, B, C or D). Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Choose the best option (A, B, C or D).

  Xem chi tiết
 • Đề thi học kì 1 - Đề số 4

  Listen to five different conversations. Choose the best option (A, B, C or D). Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Choose the best option (A, B, C or D).

  Xem chi tiết
 • Đề thi học kì 1 - Đề số 5

  Listen to five different conversations. Choose the best option (A, B, C or D). Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Choose the word that has a stress pattern different from the others. Choose the best option (A, B, C or D).

  Xem chi tiết