Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 Family and Friends - Đề số 4

Tải về

Cross ONE unnecessary letter in each word. Look and choose the correct sentence. Reorder these words to have correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Cross ONE unnecessary letter in each word.

1. Wednesaday

2. thinrsty

3. shoaes

4. happiy

5. greandma

II. Look and choose the correct sentence.

III. Reorder these words to have correct sentences

1. these/ shoes/ Are/ his

______________________________________?

2. my/ is/ This/ grandpa

______________________________________.

3. your/ Is/ grandma/ this

______________________________________?

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Cross ONE unnecessary letter in each word.

1. Wednesaday

2. thinrsty

3. shoaes

4. happiy

5. greandma

II. Look and choose the correct sentence.

1. A

2. B

3. A

4. B

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. Are these his shoes?

2. This is my grandpa.

3. Is this your grandma?

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Cross ONE unnecessary letter in each word.

(Gạch đi MỘT chữ cái không cần thiết trong mỗi từ.)

1. Từ đúng: Wednesday: thứ Tư

2. Từ đúng: thirsty (adj): khát

3. Từ đúng: shoes (n): đôi giày

4. Từ đúng: happy (adj): hạnh phúc

5. Từ đúng: grandma (n):

II. Look and choose the correct sentence.

(Nhìn và chọn câu đúng.)

1. I have an orange dress. (Mình có một chiếc váy màu cam.)

2. He’s cold. (Cậu ấy lạnh.)

3. It’s a big chair. (Đó là một cái ghế lớn.)

4. This is my nose. (Đây là mũi của mình.)

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Are these his shoes? (Đây là đôi giày của anh ấy đúng không?)

2. This is my grandpa. (Đây là ông của mình.)

3. Is this your grandma? (Đây có phải là bà của bạn không?)

Tải về

Quảng cáo
close