Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 English Discover - Đề số 3

Tải về

Match. Choose the correct answer. Reorder the words to make correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Match.

 

II. Choose the correct answer.   

1. My granny is ______.

A. baby

B. young

C. old

2. Where’s my ______? – She’s in the living room.

A. brother

B. mum

C. uncle

3. How many ______?

A. balls

B. kite 

C. boat

4. _______ got small nose.

A. I am

B. She

C. He’s

5. ______ a pink fish.

A. It’s

B. This

C. How

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. my/ She’s/ cousin   

______________________________.

2. brother/ is/ the kitchen/ My/ in    

______________________________.

3. hands/ your/ Clap   

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Look and match. 

1. Ears

2. Jump

3. Body

4. Ball

5. Baby

II. Choose the correct answer.  

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. She’s my cousin.

2. My brother is in the kitchen.    

3. Clap your hands.     

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and match. 

(Nhìn và nối.)  

1. Ears (n): đôi tai

2. Jump (v): nhảy

3. Body (n): cơ thể

4. Ball (n): quả bóng

5. Baby (n): em bé

II. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. C

My granny is old.

(Bà của mình cao tuổi rồi.)

2. B

“She” dùng cho giới nữ.

Where’s my mum? – She’s in the living room.

(Mẹ mình đâu rồi? – Bà ấy đang ở trong phòng khách.)

3. A

Sau “how many” luôn luôn là danh từ ở dạng số nhiều.

How many balls?

(Có bao nhiêu trái bóng?)

4. C

He’s got small nose.

(Anh ấy có một chiếc mũi nhỏ.)

5. A

It’s a pink fish.

(Đó là một con cá màu hồng.)

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Open your book, please! (Làm ơn hãy mở sách ra!)

2. She is my teacher. (Cô ấy là cô giáo của mình.)

3. It is a pink ruler. (Đó là một cái thước màu hồng.)

Tải về

Quảng cáo
close