Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 1 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1. Em hãy chọn các từ, cụm từ (phân li độc lập, tích các tỉ lệ, tương phản, thuần chủng) để điền vào chỗ trống (...) Trong các câu sau:

Khi lai hai cơ thể bố mẹ…………… khác nhau về hai cặp tính trạng……. thì sự di truyền của các cặp tính trạng………… với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng…… của các tính trạng hợp thành nó.

 Câu 2 . Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein gọi là:

A. Nuclêôtit                     B. Axitamin               

C. Đipcptit                       D.  Serin

2. Khi ribôxôm dịch chuyên hết chiều dài của phân từ mARN có 1200 nucleotit, chuỗi pôlipeptit được tông, hợp có số axit amin ?

A. 399                              B. 398                                    

C. 400                              D.  600

3. Nếu ở P là: vàng, trơn × xanh, nhăn thì ở F2 những kiểu hình nào sau đây được gọi là các biến dị tổ hợp ?

A. Hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn                  

B. Hạt vàng, trơn và hạt vàng, nhăn

C. Hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn                   

D.  Hạt xanh, trơn và hạt xanh, nhăn

4. Chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò xo trong cẩu trúc bậc mấy của phân từprôtêin ?

A. bậc 1                B. Bậc 2                     

C. Bậc 3               D.  Bậc 4.

5. Hình 7 minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân ?


B. Kì giữa IIA. Kì đầu I.

C. Kì sau II

D.  Kì sau I.

6. Hình 12 minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giàm phân.


B. Kì giữa IIA. Kì đầu I

C. Kì sau II

D.  Kì sau I.

II. Tự luận: (6 điểm)

 Câu 1 . Nêu bản chất và ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh?

 Câu 2 . Một gen có trình tự nuclcôtit của một mạch là:

-A-T-G-X-T-A-G-G-X-X-G-A-T-G-X-

a. Viết đoạn mạch bổ sung của gen (mạch 2).

b. Viết mạch mARN được tổng hợp từ mạch 2 của gen.

 Câu 3 . Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ sau

Gen (một đoạn ADN)  mARN  proteintính trạng

Lời giải chi tiết

I. trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1. 

1

2

3

4

thuần chủng

tương phản

phân li độc lập

tích các ti lệ

Câu 2 .

1

2

3

4

5

6

B

C

C

B

D

C

II. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1 . * bản chất của giảm phân và thụ tinh:

- Giảm phân: làm giảm số lượng NST đi một nửa, nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượng NST (n), giảm đi một nửa so với tế bào mẹ (2n), đó là bộ NST trong các giao tử của loài.

- Thụ tinh: kết hợp hai giao tử đơn bội (n) tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n), hợp tử lưỡng bội phát triển thành cơ thể

* Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:

- Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ cơ thể

- Phục hồi lại bộ NST lưỡng bội 2n (thụ tinh).

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp (nguyên liệu) cho chọn giống và tiến hoá.

 Câu 2 .

a. Đoạn mạch bổ sung của gen (mạch 2) như sau:

..-T-A -  X - G-A-T-X - X-G-G-X-T - A - X - G-...

b. Mạch mARN được tổng hợp từ mạch 2 của gen có trình tự như sau:

. - A - U - G - X - U - A - G - G - X - X - G-A-U-G-X-...

 Câu 3 . Bản chất mối quan hệ trong sơ đồ là:

Trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn ADN (gen) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN. Qua đó quy định trình tự các axit amin trong phân tử protein. Protein tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biêu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy gen qui định tính trạng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close