Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Hiện tượng ưu thế lai là gì ? Nêu nguyên nhân và đặc điểm của ưu thế lai.

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Thế nào là ưu thế lai ?

A. Cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn (sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt....)

B. Tính trạng về năng suất đều cao hơn bố mẹ

C. Có đời sống kéo dài hơn bố mẹ

D. Cả A và B

2. Tại sao có hiện tượng ưu thế lai ?

A. Khi hai bố mẹ thuần chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái đồng hợp nên biểu lộ tính trạng xấu

B. Các tính trạng số lượng do gen trội quy định thường có lợi

C. Ở cơ thể lai F1, có nhiều cặp gen dị hợp và biểu hiện tính trạng trội

D. Cả A, B và C

3. Tại sao không sử dụng cơ thể lai F­1 để nhân giống ?

A. Tỉ lệ dị hợp ở cơ thế lai F1 sẽ bị giảm dần ở các thế hệ sau

B. Cơ thể lai F1 dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau

C. Cơ thể lai có đặc điểm di truyền không ổn định

D. Cả A và B

Ớ nưởc ta, tạo ưu thế lai bằng phương pháp nào ?

A. Đối với động vật, dùng phương pháp lai kinh tế

B. Đối vởi thực vật, chủ yếu dùng phương pháp lai khác dòng (cho 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn vởi nhau)

C. Dùng phương pháp gây đột biến và gây đa bôi thể ở sinh vật

D. Cả A và B

5. Muốn duy trì ưu thế lai phải làm gì ?

A. Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ lai F­1

B. Dùng phương pháp nhân giống vồ tính đối vởi thực vật (giâm, chiết, ghép...), dùng phương pháp lai kinh tế đối với động vậT.

C. Nuôi trồng cách li các cá thể F1

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

- Khái niệm: ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F­1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, sinh sản tốt hơn... so với bố mẹ.

- Nguyên nhân: Tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1.

- Đặc điểm: ưu thế lai biểu hiện ở F1 và giảm dần ở các thế hệ sau.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

C

A

D

B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close