Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Có các phương pháp chọn lọc nào ?

Câu 2 (3 điểm)

Chọn phương án trả lỏi đúng hoặc đúng nhất:

1. Mục đích của chọn lọc trong chọn giống là gì ?

A. Trong lai tạo giống và chọn giống đột biến, nhiều biến dị tổ hợp, đột biến cần được đánh giá, kiểm tra và chọn lọc nhiều lần mới khẳng định được phẩm chất của chúng

B. Đánh giá, chọn lọc nhiều lần mởi có giống tốt đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng

C. Phải chọn lọc vì trong quá trình tạo giống có thể xuất hiện kiểu gen xấu

C. Cả A và B

2. Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như thế nào ?

A. ở năm thứ nhất, chọn ra những cá thể tốt nhất trên ruộng chọn giống khởi đầu

B. Gieo hạt từng cây được chọn thành từng dòng riêng để so sánh

C. Ở năm thứ hai, so sánh các dòng với nhau và với giống gốc, với giống đối chứng để chọn dòng tốt nhất

D. Cả A, B và C

3. Trong chọn giống thực vật, phương pháp chọn lọc cá thể thích hợp vởi đối tượng

nào?

A. Cây tự thụ phấn

B. Cây giao phấn

C. Cây có kiểu gen đột biến nhân tạo

D. Cả A và B

Câu 3 (2 điểm)

Ghép nội dung cột 1 vởi cột 2 và điền kết quả vào cột 3

Cột 1

Cột 2

Cột 3

l. Chọn lọc hàng loạt

2. Chọn lọc cá thế

A. Có thể kiểm tra được kiểu gen của vật nuôi

B. Khó có thể kiểm tra được kiểu gen của vật nuôi

C. Đem lại kết quả nhanh thời gian đầu

D. Đòi hỏi công phu

1……..

2……..

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

- Chọn lọc hàng loạt : là dựa vào kiểu hình chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống. Chỉ chọn lọc chủ yếu về kiểu hình.

-  Chọn lọc cá thể : là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách riêng rẽ theo từng dòng, do đó kiểu gen của mỗi cá thể có thể được kiểm tra. Chọn lọc được về kiểu gen.

Câu 2 (3 điểm)

1

2

3

A

D

A

Câu 3. (2 điểm)

1

2

B,C

A,D

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close