Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Quy luật phân li độc lập được phát biểu như thế nào và có ý nghĩa gì ?

Cầu 2 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1.  Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp ?

A. Do các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

B. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

C. Do có những tác động vật lí, hoá học trong quá trình hình thành giao tử.

D. Cả A và B.

2. Phát biểu nào sau đây sai về quy luật phân li ?

A. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

B. Trong cơ thể lai F2 thể hiện cả tính trạng trội và tính trạng lặn theo tỉ lệ trung bình là 3 trội : 1 lặn.

C. Trong cơ thể lai F1, nhân tố di truyền lặn không bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử, có hiện tượng giao tử thuần khiết, có sự phân li tính trạng.

3. Số kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu gen là

A. 3n và (3+1)n

B. 4n và (1 : 2 : 1)n

C. 3và (1 2: 1)n

D. 2n và (3 : 1)n

Câu 3 (2 điểm)

Chọn cụm từ phù hợp trong số các cụm từ cho sẵn và điển vào chỏ trống trons

câu sau :

Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen đã tạo ra loại........... (1).....

Đây là loại biến dị......... (2).........

A. đột biến gen và đột biến NST

B. biến dị tổ hợp

C. không có khả năng di truyền

D. có khả năng di truyền

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Quy luật phân li độc lập : Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng phản thuần chủng di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Ý nghĩa : Quy luật phân li độc lập đã giải thích một trong những nguyên làm xuất hiện những biến dị tổ hợp ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị vai trò quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá. Ở các sinh vật bậc cao, nhiều gen thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó với sự phân li độc lập và tổ hợp của chúng sẽ tạo ra nhiều loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con.

Câu 2. (3 điểm)

1

2

3

D

D

C

1. Trong sinh sản hữu tính xuất hiện các biến dị tổ hợp do:

- các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

- sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

Chọn D

2. Phát biểu sai về quy luật phân li là D: phát sinh giao tử không có sự phân li tính trạng.

Chọn D

3. Số kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu gen là: 3và (1 2: 1)n

Chọn C

Câu 3. (2 điểm)

1

2

B

D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close