Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Thế nào là tính trạng trội và tính trạng lặn ? Quy luật phân li được phát biểu như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ vì

A. tính trạng trội át tính trạng lặn.

B. gen trội át hoàn toàn gen lặn.

C. gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

D. cả A và B.

2. Hiện tượng đồng tính là

A. hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng giống nhau.

B. hiện tượng các cơ thể lai chỉ mang tính trạng có ở một bên bố hay mẹ.

C. hiện tượng các cơ thể lai mang tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

D. hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng có ở cả bố và mẹ.

3. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính vì

A. tính trạng trội át tính trạng lặn

B. gen trội át hoàn toàn gen lặn.

C. gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

D. cả A và B.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng vể quy luật phân li ?

A. Trong quá trình phát sinh giao tử, có hiện tượng giao tử thuần khiết, có sự phân li tính trạng.

B. Trong cơ thể lai F2 thể hiện cả tính trạng trội và tính trạng lặn theo tỉ lệ trung bình là 3 trôi: 1 lặn.

C. Trong cơ thể lai F1, nhân tố di truyền lặn không bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyển phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

5. Ở mèo, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn không thuần chủng  × Lông ngắn thuần chủng

Kết quả kiểu hình ở F1 là :

A. 100% lông ngắn

B. 100% lông dài

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài

D. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

- Tính trạng trội : là tính trạng biểu hiện khi có kiểu gen ở dạng đồng hợp tử hoặc dị hợp tử. Trong thực tế, có trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn.

- Tính trạng lặn : là tính trạng chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng lặn.

- Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Câu 2. (5 điểm)

1

2

3

4

5

C

A

B

D

A

1. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ vì gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

Chọn C

2. Hiện tượng đồng tính là hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng giống nhau.

Chọn A

3. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính vì gen trội át hoàn toàn gen lặn.

Chọn B

4. Phát biểu đúng là D, Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyển phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Chọn D

5. Ở mèo, lông ngắn >> lông dài.

P : Lông ngắn không thuần chủng (Aa) × Lông ngắn thuần chủng (AA)

F: AA : Aa 

100% lông ngắn

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close