Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: Chuyển động thẳng đều là gì?

Câu 2: Để xác định vị trí của tàu cảnh sát biển 8001 giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Câu 3: Một ôtô khởi hành từ bến xe Giáp Bát, chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau khi đi được 25m thì nó đạt vận tốc 5 m/s. Tính gia tốc của ô tô và vận tốc nó đạt được sau khi đi 25m tiếp theo?

Câu 4: Từ hai điểm A và B cách nhau 200cm, hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Vật thứ nhất từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3 cm/s2. Cùng lúc vật thứ hai đi ngang qua B với vận tốc 5 cm/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 cm/s2. Hãy xác định thời gian và vị trí hai vật gặp nhau.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng, trong đó vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

Câu 2:

Để xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng, người ta dùng hệ trục tọa độ gồm 2 trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng trục Ox là vĩ độ, trục Oy là kinh độ của tàu.

Câu 3:

Tại thời điểm t = 0, ô tô có vận tốc v0 = 0.

Sau quãng đường S1 = 25m ô tô đạt vận tốc v1 = 5m/s.

Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có:

\(v_1^2 - v_0^2 = 2{\rm{a}}{S_1}\)

\( \Rightarrow a = \frac{{v_1^2 - v_0^2}}{{2.{S_1}}} = \frac{{{5^2} - {0^2}}}{{2.25}} = 0,5m/{s^2}\)

Sau 25m tiếp theo ô tô có vận tốc v2. Khi đó, ta có:

\(v_2^2 - v_1^2 = 2{\rm{a}}{S_2} \Leftrightarrow v_2^2 - {5^2} = 2.0,5.25\\ \Leftrightarrow {v_2} = 5\sqrt 2  \approx 7,07m/s\)

Câu 4:

Chọn gốc tọa độ O tại điểm A, chiều dương từ A đến B.

Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật thứ nhất bắt đầu chuyển động.

Phương trình chuyển động của hai vật lần lượt là:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} = {x_{01}} + {v_{01}}t + \frac{{{a_1}{t^2}}}{2} = \frac{{3{t^2}}}{2} = 1,5{t^2}\\{x_2} = {x_{02}} + {v_{02}} + \frac{{{a_2}{t^2}}}{2} = 200 - 5t + \frac{{\left( { - 2} \right){t^2}}}{2}\\ = 200 - 5t - {t^2}\end{array} \right.\)

Hai vật gặp nhau khi:

\({x_1} = {x_2} \Leftrightarrow 1,5{t^2} = 200 - 5t - {t^2} \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t =  - 10{\rm{s < 0(loai)}}\\t = 8{\rm{s}}\end{array} \right.\)

=> t = 8s

Vị trí hai xe gặp nhau là:\({x_1} = {x_2} = 1,{5.8^2} = 96cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close