Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Vị vua nào dưới triều Lê đã đưa chính quyền phong kiến đến bước hoàn chỉnh nhất?

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Lợi.

Câu 2. Lê Thánh Tông đã làm gì để tập trung quyền lực vào tay nhà vua?

A. Đặt thêm nhiều quan lại hỗ trợ.

B. Đổi 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên.

C. Đặt ra 6 bộ.

D. Bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất.

Câu 3. Chế độ “ngụ binh ư nông” dưới triều Lê sơ được hiểu là

A. Khi có ngoại xâm thì quân lính chiến đấu cùng toàn dân, thời bình lại thay phiên về làm ruộng.

B. Khi có ngoại xâm phân chia thành hai bộ phận: một bộ phận để chiến đấu, một bộ phận về quê làm ruộng.

C. Khi có ngoại xâm sẽ tập trung lực lượng chiến đấu, thời bình tất cả sẽ về quê sản xuất.

D. Khi có ngoại xâm sẽ thay phiên nhau về quê sản xuất, thời bình tất cả sẽ về quê sản xuất.

Câu 4. Bộ luật nào được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông?

A. Luật Hồng Đức.

B. Quốc triều luật lệ.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Luật hình thư.

Câu 5. Chính sách định lại phép chia ruộng đất công làng xã gọi là

A. phép điền quân.

B. phép khuyến nông.

C. phép quân điền.

D. phép chia ruộng.

Câu 6. Nhà Lê bước vào thời kì phục hồi và phát triển nông nghiệp đất nước trong hoàn cảnh

A. nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

B. xóm làng điêu tàn, đời sống nhân dân cực khổ.

C. nhà nước thực hiện nhiều chính sách tích cực.

D. ruộng đất tập trung hoàn toàn trong tay địa chủ.

Câu 7. Các ngành nghề thủ công truyền thống phát triển dưới thời Lê sơ bao gồm

A. đúc súng, đan lát, làm nón.

B. đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm.

C. đan nát, làm nón, buôn bán.

D. kéo tơ, dệt lua và buôn bán tơ lụa.

Câu 8. Hai giai cấp trong xã hội dưới thời Lê Sơ bao gồm

A. Địa chủ phong kiến, nông dân.

B. Địa chủ phong kiến, thị dân.

C. Nông dân, nô tì.

D. Nông dân, thương nhân.

Câu 9. Tại sao nói bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông là chế độ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ?

A. Vua bỏ hết các chức quan cao cấp nhất.

B. Quyền lực tập trung cao độ trong tay nhà vua.

C. Bộ máy nhà nước hoàn chỉnh ở cấp trung ương.

D. Nhà nước kiềm được quyền lực của thế lực ngoại tộc.

Câu 10. Ý nào sau đây không phản ánh nội dung chính của Luật Hồng Đức?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.

B. Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị.

C. Khuyến khích phát triển kinh tế.

D. Bảo vệ tất cả quyền lợi của người phụ nữ. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

A

C

B

B

A

B

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 94.

Cách giải:

Chính quyền phong kiến dưới thời Lê được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 94.

Cách giải:

Dưới triều Lê, đặc biệt là thời vua Lê Thánh Tông, để tập trung quyền lực vào tay nhà vua, Lê Thánh Tông bãi bỏ chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 96.

Cách giải:

Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”: khi đất nước có ngoại xâm thì tất cả quân lính đều tại ngũ chiến đấu cùng toàn dân, khi hòa bình thì thay phiên nhau về làm ruộng.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 96.

Cách giải:

Dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông, pháp luật đã được chú ý xây dựng. Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi là bộ Quốc triều hình luật hay còn gọi là luật Hồng Đức.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 97.

Cách giải:

Nhà Lê đã định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là phép quân điền.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 97.

Cách giải:

Hai mươi năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta đã lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ. Đây chính là hoàn cảnh của đất nước khi nhà Lê bước vào thời kì phục hồi và phát triển công nghiệp.

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 97.

Cách giải:

Thời Lê sơ, các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng xã như kéo tơ, dệt lụa, đan lát, làm nón, đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm ngày càng phát triển.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 98.

Cách giải:

Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội dưới thời Lê Sơ bao gồm: địa chủ phong kiến và nông dân.

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 94, suy luận.

Cách giải:

Ở triều đình, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành và điều hành công việc, kể cả quyền của tể tướng, tổng chỉ huy quân đội và sáu bộ. Các chức quan cao cấp nhất như tể tướng, tổng chỉ huy quân đội bị bãi bỏ. => Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Kể cả 6 bộ cũng do cũng phải thông qua vua.

=> Có thể nước bộ máy nhà nước dưới thời vua Lê Thánh Tông là chế độ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ do quyền lực tập trung cao độ trong tay nhà vua.

Chọn: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 96, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: là nội dung của bộ luật Hồng Đức.

- Đáp án D: Luật Hồng Đức chỉ bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ chứ không phải là tất cả. Thời Lê Sơ vẫn còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ - tư tưởng xuyên suốt qua các triều đại phong kiến của dân tộc.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close