Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 4 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của điểm tiến bộ của cách mạng tư sản.

B. Bước đầu giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối ở Việt Nam.

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yếu nước của Việt kiều ở Pháp.

D. Là cơ sở quan trọng để xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Câu 2. Đông Kinh nghĩa thục trong thời gian hoạt động đã thu được kết quả lớn nào?

A. Cổ động cách mạng, phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc.

B. Buộc Pháp phải nhượng bộ trong thời gian dài.

C. Nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

D. Liên kết được nhiều phong trào đấu tranh.

Câu 3. Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng các dựa vào

A. Nga.                               B. Nhật Bản.

C. Pháp.                              D. Mĩ.

Câu 4. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

A. Pháp.

B. Trung Quốc.

C. Nhật Bản.

D. Liên Xô.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tim đường cứu nước?

Câu 2: (3 điểm) Em hãy trình bày những nét chính về hoạt động ban đầu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1917. Nêu ý nghĩa của những hoạt động đó. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

D

A

B

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tât Thành trong những năm 1911-1918 tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đúng hướng. Nó là cơ sở quan trọng để sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 145.

Cách giải:

Tuy chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Đông Kinh nghĩa thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt trong việc cổ động cách mạng, phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 143.

Cách giải:

Nhật Bản được xem là nước cùng màu da, cùng văn hóa Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Âu, đã giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga nên Phan Bội Châu tin tưởng có thể nhờ cậy được.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là Pháp.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 148-149, suy luận.

Cách giải:

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước do:

Gia đình và quê hương có truyền thống cách mạng, gia đình có nhiều người bị bắt và tù đày.

- Cách mạng bị bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lãnh đạo.

- Các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân, Phong trào chống thuế đều thất bại.

=> Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 148-149.

Cách giải:

* Hoạt động ban đầu:

- Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu:

+ thuộc địa.

+ chính quốc.

- Nguyễn Tất Thành hoạt động trong hội, phong trào đấu tranh, …

- Hoạt động:

+ Phong trào công nhân Pháp.

+ Ảnh hưởng bởi tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga.

=> Tư tưởng của người có sự chuyển biến.

* Ý nghĩa:

Là tiền đề, cơ sở để người xác định con đường cứu nước đúng đắn.                       

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close