Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ

A. nhân dân.

B. công nông. 

C. công nông binh.

D. dân chủ cộng hòa.

Câu 2. Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là

A. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

B. đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua.

C. đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D. đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

Câu 3. Khởi nghĩa Yên Bái (1930) thất bại đã

A. Chứng tỏ vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng các mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc.

B. Khẳng định vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính cách mạng đảng trong phong trào dân tộc.

C. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng vô sản trong phong trào dân tộc.

D. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng đảng trong phong trào dân tộc.

Câu 4. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?

A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 5. Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?

A. Quảng Châu (Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc).

C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).

D. Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 6. Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926 - 1929) có ý nghĩa gì đối với sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam?

A. Là một yếu tố dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ truyền bá vào Việt Nam.

C. Là lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ.

D. Đã tập hợp đông đảo các lực lượng xã hội chống đế quốc, phong kiến.

Câu 7. Bối cảnh nào dẫn tới sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân không phát triển.

B. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước không phát triển.

C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

Câu 8. Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng yêu nước theo khuynh hướng chính trị nào

A. quốc gia tư sản

B. quốc gia cải lương tư sản

C. quốc gia cách mạng tư sản

D. quốc gia dân tộc tư sản

Câu 9. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh

A. chủ nghĩa Mác – Lê-nin tác động mạnh đến ba tổ chức cộng sản

B. có sự quan tâm của Quốc tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt Nam

C. phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển

D. ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ gây trở ngại lớn cho cách mạng.

Câu 10. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. Đông Dương cộng sản Đảng

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 D

 A

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 88.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, …lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 85.

Cách giải:

Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kì cuối cùng là bất hợp tác với chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 86.

Cách giải:

Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 88.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo bao gồm các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn tới sự hình thành ba tổ chức cộng sản vào năm 1929.

Hơn nữa, trong phần ý nghĩa của sự thành lập Đảng: Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong thời đại mới.

=> Sự phát triển của phong trào công nhân là một yếu tố dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 86, suy luận.

Cách giải:

Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng sâu rộng.

=> Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có sự phân hóa.

=> Sự ra đời của các tổ chức cộng sản năm 1929.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng yêu nước theo khuynh hướng chính trị quốc gia cách mạng tư sản.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 87, suy luận.

Cách giải:

Trước tình trạng các tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ và tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Với cương vị là phái viên của Quốc tế cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới phong trào cách mạng ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất.

=> Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 87, suy luận.

Cách giải:

Thời gian ra đời các tổ chức cộng sản:

- Tháng 6-1929: Đông Dương Cộng sản Đảng.

- Tháng 8-1929: An Nam Cộng sản Đảng.

- Tháng 9-1929: Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là tổ chức cộng sản.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chỉ là một tổ chức lập ra để truyền bá lí luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quóc chủ nghĩa Pháp và tay sai tự cứu lấy mình.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close