Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường

A. cách mạng tư sản.

B. cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của 

A. quá trình truyền bá lý luận Mác – Lê nin của Nguyễn Ái Quốc.

B. phong trào dấu tranh của giai cấp công nhân việt Nam.

C. chủ nghĩa Mác – Lê nin và phong trào yêu nước.

D. chủ nghĩa Mác – Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 3. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

A. Độc lập dân tộc.

B. Ruộng đất dân cày.

C. Độc lập và tự do.

D. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày.

Câu 4. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là

A. báo Nhành Lúa.

B. báo Tiếng Chuông Rè.

C. báo Búa Liềm.

D. báo Người Nhà Quê.

Câu 5. Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách mạng Việt Nam là

A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

C. sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị.

D. sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới.

Câu 6. Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)?

A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng.

C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản.

D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam.

Câu 7. Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm

A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.

B. công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ.

C. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

D. công nhân, nông dân, tư sản.

Câu 8. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?

A. Đông Dương cộng sản đảng.

B. Quốc tế cộng sản.

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

D. An Nam cộng sản đảng.

Câu 9. Đến tháng 9-1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Việt Nam có sự thay đổi như thế nào?

A. Phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.

B. Thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

C. Tiếp tục thực hiện phong trào vô sản hoá.

D. Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.

Câu 10. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đầu năm 1930 xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

A. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.

B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai.

D. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 C

 B

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 89.

Cách giải:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 88.

Cách giải:

Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 87.

Cách giải:

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo Búa liềm.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 89.

Cách giải:

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Trước tình trạng các tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ và tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Với cương vị là phái viên của Quốc tế cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới phong trào cách mạng ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất.

=> Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 88, suy luận.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 87, 89, suy luận.

Cách giải:

Dự hội nghị thành lập Đảng (1-1930) có sự tham gia của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Ngày 24-2-1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

=> Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1-1930) không có đại diện của tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 87, suy luận.

Cách giải:

Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức cơ sở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

Tháng 8-1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến của Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng.

=> Cho đến tháng 9-1929, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã phân thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 88, suy luận.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng; làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông……

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close