Quảng cáo
 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • Quảng cáo
 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 7

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 8

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 9

  Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • pic

  Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973

  Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài