Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội

Ngày 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Quảng cáo

a. Bối cảnh

*Trong nước:

- 30/4/1975 đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.

- Nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

*Quốc tế:

- Tình hình quốc tế cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp.

→ Kinh tế: Khủng hoảng kinh tế kéo dài.

b. Diễn biến

- Manh nha: Đổi mới bắt đầu thực hiện từ 1979, đấu tiên là trong một số ngành nông nghiệp, sau đó sang công nghiệp và dịch vụ.

- Khẳng định: Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo ba xu thế:

+ Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội.

+ Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

Hình 1.1. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng các năm 1986-2005 (%)

c. Thành tựu

*Kinh tế:

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005).

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét.

*Xã hội:

- Đời sống nhân dân được cải thiện làm giảm tỉ lệ nghèo của cả nước.

Bảng 1. Tỉ lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư

                                                                                      (Đơn vị: %)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài