Cơ cấu lao động

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế.

Quảng cáo

2. Cơ cấu lao động

a) Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế:

+ Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất.

+ Xu hướng: Giảm tỉ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhưng còn chậm.

Bảng 17.2. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2000-2005

                                                                                                               (Đơn vị: %)

b) Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế:

+ Phần lớn lao động làm ở khu vực ngoài nhà nước.

+ Tỉ trọng lao động khu vực I, ngoài Nhà nước và khu vực Nhà nước ít biến động, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng.

Bảng 17.3. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế 2000-2005

                                                                             (Đơn vị: %)

c) Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn:

+ Phần lớn lao động ở nông thôn.

+ Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, khu vực thành thị tăng.

-> Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

Bảng 17.4. Cơ cấu lao động theo thành thị, nông thôn năm 1996 và năm 2005

                                                                                               (Đơn vị:%)

* Hạn chế.

+ Năng suất lao động thấp.

+ Phần lớn lao động có thu nhập thấp.

+ Phân công lao động xã hội còn chậm chuyển biến.

+ Chưa sử dụng hết thời gian lao động.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài