Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính

Cùng với công cuộc đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế theo ngành.

Quảng cáo

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính.

a. Thực trạng:

* Xu hướng chuyển dịch:

- Giảm tỉ trọng khu vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp (KV I).

- Tăng tỉ trọng khu vực Công nghiệp- xây dựng và Dịch vụ (KV II và III).

- Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu còn chậm, nhất là khu vực II.

Hình 33.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

 

Hình 33.3.Kinh tế Đồng bằng sông Hồng

b. Các định hướng chính:

- Tiếp tục giảm tỉ trọng KV I, tăng tỉ trọng KV II và III.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành:

+Đối với KV I: Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản.

+ Đối với KV II: Hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Đối với KV III: Phát triển du lịch và phát triển các dịch vụ khác như: tài chính, ngân hàng, GD&ĐTL

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài