Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 54 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 54 SBT địa 10, Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm A. toàn bộ vỏ trái đất. B. vỏ trái đất và khí quyển bên trên. C. toàn bộ các địa quyển. D. các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

 • pic

  Câu 2 trang 54 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 54 SBT địa 10, Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là A. giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 54 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 54 SBT địa 10, Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là A. giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.

 • pic

  Câu 4 trang 54 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 54 SBT địa 10, Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 55 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 55 SBT địa 10, Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý

 • pic

  Câu 6 trang 55 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 55 SBT địa 10, Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ. - Sự thay đổi của khí hậu: - Sự thay đổi của sông ngòi: - Sự thay đổi của sinh vật:

 • pic

  Câu 1 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 56 SBT địa 10, Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

 • pic

  Câu 2 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 56 SBT địa 10, Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là A. sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.

 • pic

  Câu 3 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 56 SBT địa 10, Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây? A. Vòng tuần hoàn của nước.

 • pic

  Câu 4 trang 56 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 56 SBT địa 10, Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất. a) Các vòng đai nhiệt trên Trái Đất b) Các đai khí áp trên Trái Đất c) Các đới khí hậu trên Trái Đất

 • Quảng cáo

Gửi bài