Quảng cáo
 • Bài 2. Nguyên tử

  Mọi vật thể tự nhiên hay nhân tạo đều được tạo thành từ một số loại hạt vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử. Vậy nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Theo Đê – mô – crit và Đan – tơn, nguyên tử được quan niệm như thế nào?

  Xem lời giải
 • Bài 3. Nguyên tố hóa học

  Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen,… là các nguyên tố hóa học tạo nên cơ thể người. Vậy nguyên tố hóa học là gì? Nhận biết nguyên tố hóa học dựa vào số proton 1. Trong tự nhiên, có một số loại nguyên tử mà trong hạt nhân cùng có một proton nhưng có thể có số neutron khác nhau: không có neutron, có một hoặc hai neutron. Hãy giải thích tại sao các loại nguyên tử này đều thuộc về một nguyên tố hóa học là hydorgen. 2. Số hiệu nguyên tử oxygen là 8. Số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Ngày nay, người ta đã xác định được hàng chục triệu chất hóa học với các Sắp xếp các nguyên tố hóa học 1. Dựa vào đặc điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào hàng, vào cột trong bảng tuần hoàn? 2. Sử dụng bảng tuần hoàn, hãy cho biết các nguyên tố nào trong số các nguyên tố Li, Na, C, O có cùng số lớp electron trong nguyên tử

  Xem lời giải