Quảng cáo
 • Lý thuyết Giới hạn của hàm số

  I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Lý thuyết Giới hạn của dãy số

  1, Giới hạn hữu hạn của dãy số

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 79

  Cho hàm số \(y = f(x)\) xác định trên khoảng \((a;b)\) và \({x_0} \in (a;b)\). Điều kiện cần và đủ để hàm số \(y = f(x)\) liên tục tại \({x_0}\) là:

  Xem lời giải
 • Giải mục 1 trang 73, 74, 75

  Quan sát đồ thị hàm số (fleft( x right) = x) ở Hình 11. a) Tính (mathop {lim }limits_{x to 1} fleft( x right).) b) So sánh (mathop {lim }limits_{x to 1} fleft( x right)) với (fleft( 1 right).)

  Xem lời giải
 • Giải mục 1 trang 66, 67, 68, 69

  Xét hàm số (fleft( x right) = 2x.) a) Xét dãy số (left( {{x_n}} right),) với ({x_n} = 1 + frac{1}{n}.) Hoàn thành bảng giá trị (fleft( {{x_n}} right)) tương ứng.

  Xem lời giải
 • Giải mục 1 trang 59, 60, 61, 62

  Hình 2 biểu diễn các số hạng của dãy số (left( {{u_n}} right),) với ({u_n} = frac{1}{n}) trên hệ trục tọa độ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 79

  Tính các giới hạn sau: a) \(\lim \frac{{2{n^2} + 6n + 1}}{{8{n^2} + 5}}\) b) \(\lim \frac{{4{n^2} - 3n + 1}}{{ - 3{n^3} + 5{n^2} - 2}}\); c) \(\lim \frac{{\sqrt {4{n^2} - n + 3} }}{{8n - 5}}\); d) \(\lim \left( {4 - \frac{{{2^{n + 1}}}}{{{3^n}}}} \right)\) e) \(\lim \frac{{{{4.5}^n} + {2^{n + 2}}}}{{{{6.5}^n}}}\) g) \(\lim \frac{{2 + \frac{4}{{{n^3}}}}}{{{6^n}}}\).

  Xem lời giải
 • Giải mục 2 trang 75, 76

  Quan sát đồ thị các hàm số: \(y = {x^2} - 4x + 3\) (Hình 14a); \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}\,\,\left( {x \ne 1} \right)\) (Hình 14b); \(y = \tan x\) (Hình 14c) và nêu nhận xét về tính liên tục của mỗi hàm số đó trên từng khoảng của tập xác định.

  Xem lời giải
 • Giải mục 2 trang 69, 70

  Cho hai hàm số (fleft( x right) = {x^2} - 1,gleft( x right) = x + 1.) a) Tính (mathop {lim }limits_{x to 1} fleft( x right)) và (mathop {lim }limits_{x to 1} gleft( x right).) b) Tính (mathop {lim }limits_{x to 1} left[ {fleft( x right) + gleft( x right)} right])và so sánh (mathop {lim }limits_{x to 1} fleft( x right) + mathop {lim }limits_{x to 1} gleft( x right).) c) Tính (mathop {lim }limits_{x to 1} left[ {fleft( x right) - gleft( x

  Xem lời giải
 • Quảng cáo