Quảng cáo
 • pic

  Bài 32 : Khái niệm số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 5 bài32 : Khái niệm số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 5 bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46, 47 VBT toán 5 bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 35 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 5 bài 35 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 36 : Số thập phân bằng nhau

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 5 bài 36 : Số thập phân bằng nhau với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 37 : So sánh hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 VBT toán 5 bài 37 : So sánh hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 38 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4,5 trang 49 VBT toán 5 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 39 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 5 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 5 bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • pic

  Bài 41 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài 41 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài