Quảng cáo
 • Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

  Ý nào sau đây là mục tiêu của phát triển bền vững? Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là. Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là. Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường? Ý nào sau đây không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh?

  Xem lời giải
 • Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  Hoạt động nào sau đây gần gũi đối với học sinh trong việc bảo vệ môi trường? Môi trường tự nhiên bao gồm. Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển của con người là. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của tài nguyên thiên nhiên?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo