Quảng cáo
 • Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  1. Trình bày khái niệm, đặc điểm môi trường. Phân tích vai trò của môi trường, lấy ví dụ minh họa. 2. Trình bày khái niệm, đặc điểm tài nguyên thiên nhiên. Phân tích vai trò của tài nguyên thiên nhiên...

  Xem lời giải
 • Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

  1. Em hãy trình bày khái niệm phát triển bền vững. 2. Em hãy cho biết thế nào là tăng trưởng xanh. 3. Liệt kê các biểu hiện của tăng trưởng xanh. Tìm ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo