Quảng cáo
 • pic

  A. Hoạt động cơ bản - Bài 1 : Khám phá Computer

  Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 7, 8, 9 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Những gì em đã biết a) Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bài tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu...

 • pic

  B : Hoạt động thực hành - Bài 1 : Khám phá Computer

  Giải phần B : Hoạt động thực hành bài 1 trang 10, 11 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả như sau...

 • Quảng cáo
 • pic

  C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1 : Khám phá Computer

  Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 11, 12, 13 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau. Thực hiện các Bước 1, Bước 2 theo hướng dẫn...

 • pic

  A. Hoạt động thực hành - Bài 2: Luyện tập

  Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn a) Khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục. Điều khiển để ngăn trái và ngăn phải. . .

 • pic

  B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Luyện tập

  Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 14, 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị như hình dưới đây. Thực hiện sao chép hai tệp Bai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx . . .

 • pic

  A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Thư điện tử

  Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Địa chỉ thư điện tử Quan sát và đọc thông tin trong hình dưới đây: . . .

 • pic

  B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Thư điện tử

  Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền tên người dùng, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau: . .

 • pic

  C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Thư điện tử

  Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đăng nhập vào hộp thư của em, đọc lại thư của bạn vừa gửi . . .

 • pic

  A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

  Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Gửi thư có đính kèm tệp tin Để thực hiện soạn một bức thư có nội dung tương tự . . .

 • pic

  B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

  Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn và gửi cho bạn trong nhóm bức thư . . .

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài