Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 89 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Cao trào cách mạng 1918-1923 phát triển mạnh mẽ. Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập: Đảng Cộng sản Hung-ga-ri (1918) Đảng Cộng sản Đức (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Anh (1920), Đảng Cộng sản I-ta-lia-a (1921),…

- Sự phát triển của cao trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

- Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản khai mạc tại Mát-xcơ-va.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close