Trả lời câu hỏi 2 trang 62 SGK Giải tích 12

Tính...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a) Tính \({\log _{\frac{1}{2}}}4,{\log _3}\dfrac{1}{{27}}\)

Phương pháp giải:

Tìm một số thực \(x\) thỏa mãn \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^x} = 4\).

Tìm một số thực thỏa mãn \({3^x} = \dfrac{1}{{27}}\)

Lời giải chi tiết:

\({\log _{\frac{1}{2}}}4 =  - 2\) vì \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{ - 2}} = \dfrac{1}{{{2^{ - 2}}}} = 4\)

\({\log _3}\dfrac{1}{{27}} =  - 3\) vì \({3^{ - 3}} = \dfrac{1}{{{3^3}}} = \dfrac{1}{{27}}\)

LG b

b) Có các số \(x,y\) nào để \({3^x} = 0,{2^{y\;}} =  - 3\) hay không?

Phương pháp giải:

Nhận xét giá trị của \(3^x\) và \(2^y\) suy ra kết luận.

Lời giải chi tiết:

Không có số \(x,y\) nào để \({3^x} = 0;{2^{y\;}} =  - 3\) vì \({3^x}\; > 0;{2^y}\; > 0\) với mọi \(x,y\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close