Trả lời câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12

Tính và so sánh kết quả...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \({b_1} = {2^3};\,\,{b_2} = {2^5}\)

Tính \({\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2};\,\,{\log _2}{b_1}{b_2}\) và so sánh các kết quả.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({\log _a}{a^n} = n\) và \({\log _a}\left( {bc} \right) = {\log _a}b + {\log _a}c\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2} = {\log _2}{2^3} + {\log _2}{2^5} = 3 + 5 = 8 \cr
& {\log _2}{b_1}{b_2} = {\log _2}({2^3}{.2^5}) = \log ({2^{3 + 5}}) = {\log _2}{2^8} = 8 \cr} \)

Vậy \({\log _2}{b_1}\, + {\log _2}{b_2} = {\log _2}{b_1}{b_2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close