Trả lời câu hỏi 4 trang 63 SGK Giải tích 12

Tính...

Quảng cáo

Đề bài

Tính: \({4^{\log _2{{1 \over 7}}}};\,\,{\left( {\dfrac{1}{{25}}} \right)^{{{\log }_5}\frac{1}{3}}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các công thức \({\left( {{a^m}} \right)^n} = {\left( {{a^n}} \right)^m};{a^{{{\log }_a}b}} = b\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {4^{\log _2{{1 \over 7}}}} = {2^{{2{\log _2{{1 \over 7}}}}}} \cr &= {\left( {{2^{{{\log }_2}\frac{1}{7}}}} \right)^2}= {\left({1 \over 7}\right)^2} = {1 \over 49} \cr
& {\left({1 \over {25}}\right)^{\log _5{{1 \over 3}}}} = {5^{ - {2{\log _5{{1 \over 3}}}}}} = {\left({5^{^{\log _5{{1 \over 3}}}}}\right)^{ - 2}} \cr &= {\left({1 \over 3}\right)^{ - 2}} = 9 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close