Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

- V.I.Lê-nin (1870 - 1924) là tên bí danh hoạt động cách mạng của Vla-đi-mia I-lich U-li-a-nốp, sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời sinh viên, Lê-nin đã hoạt động cách mạng chống Nga hoàng.

- Năm 1893, ông đến thủ đô Pê-tec-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm Mác xít ở đây (mầm mống đầu tiên của chính đảng vô sản).

- Sau khi bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia, Lê-nin sống ở nước ngoài một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close