Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 64 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Tùy tình hình cụ thể mà mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung đều có những điểm nổi bật: Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa, tăng các loại thuế, mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài