Câu C5 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani

Quảng cáo

Đề bài

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani \({}^{235}U\) bị phân hạch theo phản ứng (54.7).

Lời giải chi tiết

Xét phản ứng phân hạch : \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{38}^{94}Sr + {}_{54}^{140}Xe + 2{}_0^1n + 185MeV\)

Cứ mỗi hạt \({}_{92}^{235}U\) phân hạch toả năng lượng 185 MeV. Số hạt nhân \({}^{235}U\) có trong khối lượng m = 1 (kg).

          \(N = {m \over A}{N_A} = {{1000} \over {235}}.6,{023.10^{23}} = 2,{56.10^{24}}\) nguyên tử

\( \Rightarrow \) năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn 1 kg Urani:

E = 185.N = 185.2,56.1024 = 474.1024 MeV = 4,74.1026 MeV

Với 1 MeV = 1,6.10-13 (J) \( \Rightarrow \) E = 7,58. 1013 (J).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close