Câu C3 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau :

Quảng cáo

Đề bài

C3. Viết định luật bảo toàn số nuclôn và định luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau :

\({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}X + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}Y\)

Lời giải chi tiết

\({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}X + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}Y\)

+ Định luật bảo toàn số nuclôn : \(A_1+A_2=A_3+A_4\)

+ Định luật bảo toàn điện tích : \(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close