Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con,

Một trăm chân chẵn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Lời giải chi tiết

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 to 24 do

begin

ga:= 36 - cho,

if ga + 2*cho = 50 then writeln('Ga:',ga,' Cho:',cho); end;

readln

End.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài