Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

a) 150.0                                    b) -22

c) 6,23                                      d)  '43'

e) A20                                       f) 1.06E-15

g) 4+6                                       h) 'C

i) 'TRUE' 

Lời giải chi tiết

Những biểu diễn không phải là biểu diễn trong Pascal và lỗi trong từng trường hợp:

Biểu diễn Diễn giải
c) 6,23 Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.)
e) A20 Là tên chưa có giá trị
g) 4+6 Là biểu thức hằng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal (TP)
h) ‘C Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối
i) ‘TRUE’ Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgíc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài