Câu 6 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:

\(\mathop {C{H_3} - C{H_2} - C{H_3}}\limits_{propan} \);             

\(\mathop {C{H_2} = CH - C{H_3}}\limits_{propen} \);   

\(\mathop {HC \equiv  C - C{H_3}}\limits_{propin} \);      

\(\mathop {C{H_3} - C{H_2} - COOH}\limits_{axitpropanoic} \)

\(\mathop {ClC{H_2} - C{H_2} - C{H_3}}\limits_{1 - clopropan} \);              

\(\mathop {BrC{H_2} - C{H_2}Br}\limits_{1,2 - đibrom\;etan } \);      

\(\mathop {C{H_3} - C{H_2} - C{H_2}OH}\limits_{propan - 1 - ol} \);     \(\mathop {C{H_3} - CH = CH - C{H_3}}\limits_{but - 2 - en} \)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close